Regulamente concursuri

Regulamente concursuri

I. SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1 Organizatorul Concursului “Câștigă o invitație dublă” (denumit in continuare „Concursul”) este Asociația Produs în Sibiu (denumita in continuare „Organizatorul”), cu sediul în Str. Stefan cel Mare, nr. 47/4, CUI 32391799.

II. SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CONCURSULUI

2.1. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Concursului si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

2.2. Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe www.asociatiaprodusinsibiu.ro

2.3. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Concursul, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea, in forma actualizata, pe emag.ro/help, inainte ca acestea sa intre in vigoare.

III. SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CONCURSULUI

3.1 Concursul este organizat în Sibiu, in mediul online, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/ProdusInSibiu.

3.2 Concursul se desfasoara in perioada 06.06.2024, ora 10:15 – 07.06.2024, ora 19:00.

IV. SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 In Concurs se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta in Sibiu.

4.2 Inscrierea in Concurs presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

4.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Concurs, precum si dreptul de a elimina din Concurs orice persoana din categoriile mentionate in art. 4.3. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Concurs are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Concurs, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorilor desemnati.

V. SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

5.1 Conditii privind inscrierea in Concurs pe pagina de Facebook:

5.1.1 Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: follow paginii, comenteaza și reacționează

VI. SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

6.1 In cadrul Concursului vor fi acordate, prin tragere la sorti, urmatoarele premii: 2 invitatii duble

VII. SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

7.1 Premiile din cadrul Concursului se vor acorda prin tragere la sorti electronica, efectuata dupa cum urmeaza:

– In data de 07.06.24 se va efectua tragerea la sorti si se vor desemna castigatorii din toate inscrierile valide primite in timpul Concursului.

În cazul în care participantul câștigător nu răspunde la mesajul privat sau nu își revendică premiul în termen de o zi calendaristica din momentul în care au fost anunțați sau refuză din motive personale premiul, se consideră că nu este interesat de validarea sa drept câștigător și, ca atare, nu i se va mai acorda premiul. Premiile nereclamate se vor redistribui.

VIII. SECTIUNEA 8. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR

8.1 Ulterior desemnarii castigatorilor, Organizatorul va incepe procesul de validare al acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

8.2 Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi etichetati in postarea de concurs de pe canalul de Social Media (Facebook) in data de 07.06.24.

IX. SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

9.1 Participantilor la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Concursului (contravaloarea accesului la Internet pentru inscrierea in Concurs), deplasarea pentru ridicarea premiului.

XI. SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate doar în vederea desemnării câștigătorilor și a intrării în posesia premiilor și nu vor fi vândute, sau oferite terților.

Scrie-ne!
Cu ce vă putem ajuta?
Cu ce vă putem ajuta?